دوره غیرحضوری «راهکارهای عملی بازسازی انگیزه»

اگر می خواهید بیحوصلگی و نداشتن حس و حال را تبدیل به انرژی و انگیزه برای حرکت در مسیر اهدافتان کنید، به شما تبریک میگویم، جای درستی را انتخاب کرده اید.

69,000 تومان